Affärskompetens Sverige
Ideell förening

Affärskompetens Sverige består av en ideell förening och ett aktiebolag. Under ett gemensamt varumärke arbetar vi för att skapa en plattform där alla Sveriges småföretagare får insikt, kunskap och verktyg för att nå sin fulla potential.

I den ideella föreningen Affärskompetens Sverige söker vi och driver projekt där vi utvecklar och förfinar metoder med syfte att sänka trösklarna för småföretagare att kompetensutveckla sig. Detta gör vi med medfinansiering från bland annat Europeiska unionen och vi samarbetar gärna med branschorganisationer, regioner och kommuner runt om i Sverige.

Kunskap, kompetens och förändring

En utmaning hos småföretag är att hantera omvärldens snabba förändringar och krav, att kunna anpassa sig och kontinuerligt höja sin kompetens. De mindre företagen har ingen avdelning för kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Verksamheten består nästintill uteslutande av operativt arbete. Man har inte alltid avsatt utrymme och förberedelse för utvecklingsfrågor och kompetensutveckling. Att som ledare i ett litet företag inneha alla de kompetenser och resurser som krävs för företagsutveckling är en stor utmaning. Inte minst när det gäller omvärldsbevakning, kompetensutveckling och rekrytering. Företagsledare vet oftast lika lite som de anställda vilka kunskaper som saknas, därför är det svårt för dem att uttrycka tydliga kompetensutvecklingsbehov och därav kommer de heller inte själva leta efter utbildningar och dylikt.

Så klart finns undantag, vissa arbetsgivare och anställda vet exakt vad de behöver, men vår erfarenhet av att arbeta med den här målgruppen i många år talar sitt tydliga språk: Merparten vet inte. Med andra ord har de ”omedvetna kunskapsluckor”.

Inom sin bransch och verksamhetsområde sker kompetensutvecklingen ofta mer naturligt och kontinuerligt, de är kanske aktiva i branschorganisationer och liknande. Här finns redan en grundkunskap och ett stort intresse, alltså både insikt och motivation. Men detsamma gäller inte när det kommer till de mer strategiska delarna som handlar om att utveckla företaget och att arbeta med bredare kompetensutveckling.

Det som ofta saknas hos småföretagens företagsledare är förmågan att arbeta strategiskt och långsiktigt samt möjligheten eller insikten om värdet av att avsätta tid för detta. I stället är dessa hårt arbetande företagsledare fullt upptagna med det operativa arbetet och det avspeglar sig också i varför kompetensutvecklingsfrågor hamnar långt ner i prioriteringen.

Vår erfarenhet är att ledarskapet på arbetsplatsen är avgörande för att de kompetenshöjande insatserna ska innebära bestående förändring och utveckling. Uppföljning och utvärdering av ny kompetens är viktig, inte enbart direkt efter avslutad kompetenshöjande aktivitet, utan även över tid.

När företagsledare har landat i insikter och kunskaper om hur de kan utveckla sin verksamhet så blir den långsiktiga kompetensplaneringen en naturlig del i det löpande arbetet.

Var börjar en förändring?

På individnivå

 • Bättre självkännedom (om man vet vad man är bra och mindre bra på är det lättare att söka ny kunskap).
 • Ökad kunskap och kompetens.
 • Ökad förståelse kring vad som kan ingå i omvärldsbevakning.
 • Ökad insikt om betydelsen av kontinuerlig kompetensutveckling samt hur varje anställd i högre grad kan påverka och ta ansvar för det.
 • Ökad kunskap och medvetenhet om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
 • Mer positiv inställning till utbildningar och nya tekniker.
 • De anställda som har tagit del av utbildningsinsatser har ökat sin anställningsbarhet och chans till nya jobb när så krävs/önskas.

På organisationsnivå

 • Genom breddade och fördjupade kunskaper hos
  de anställda samt mer effektiva arbetssätt kan organisationen enklare anpassa sig till vår föränderliga värld och öka företagets lönsamhet och därmed säkra arbetstillfällen.
 • Ökad medvetenhet och kunskap om hur de kontinuerligt kan analysera sin kompetenshöjning.
 • Ökad medvetenhet om och hur hitta former för kontinuerlig kompetensutveckling, ett livslångt lärande. Dessa företag kan bli förebilder för andra organisationer då de medvetet prioriterar och investerar i löpande kunskapshöjning.
 • Ökad kunskap och medvetenhet om icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet.
 • Ökad insikt om att mångfald berikar. Förståelse för att en mer inkluderande rekryteringsbas är en framgångsfaktor.
 • Ökad förståelse för och kunskap om att identifiera och undanröja hinder för de anställda, ett hinder kan ju vara brist på kompetens och även brist på insikt eller mod att erkänna sin okunskap för varandra.

På samhällsnivå

 • Ökad sysselsättning och minskad
  arbetslöshet gynnar hela samhället.
 • Våra kunder får stärkt ställning på arbetsmarknaden.
 • Våra kunder får kompetensutveckling som stärker positionen inom ramen för nuvarande anställning eller står bättre rustade för ny anställning hos annan arbetsgivare eller bransch.
 • Deltagande arbetsgivare får önskad utveckling av företaget, mer kompetenta medarbetare och breddad rekryteringsbas.
 • Affärskompetens delar med sig av fakta, rapporter, undersökningar och statistik till nationella aktörer, regioner, kommuner, branschorganisationer och utbildningsleverantörer. Detta med en tydlig tanke av långsiktighet och för att underlätta för småföretagens ledare och anställda att få tillgång till livslång lärande. Ett generöst tänk är en förutsättning för att uppnå en samhällsförändring.

I Affärskompetens Sverige AB driver vi Affärskompetens Verkstad – en medlemstjänst riktad till företagsledare – för att de ska få ett riktigt vasst nätverk, guidning i sina beslut och inspiration att fortsätta framåt.