Det här gör vi på Affärskompetens

Affärskompetens Sverige
består av en ideell förening
och ett aktiebolag. Under ett gemensamt varumärke arbetar vi för att skapa en plattform där alla Sveriges småföretagare får insikt, kunskap och verktyg för att nå sin fulla potential.

I den ideella föreningen Affärskompetens
Sverige söker vi och driver projekt där vi
utvecklar och förfinar metoder med syfte
att sänka trösklarna för småföretagare att kompetensutveckla sig. Detta gör vi med medfinansiering från bland annat Europeiska unionen och vi samarbetar gärna med branschorganisationer, regioner och kommuner runt om i Sverige.

I Affärskompetens Sverige AB driver vi Affärskompetens Verkstad som är en medlemstjänst för dig som företagsledare – medlemstjänsten är till för att du som företagare ska få ett riktigt vasst nätverk, guidning i dina beslut och inspiration att fortsätta framåt. Det här är för dig som har tröttnat på att jobba ensam på kammaren, vill förändra och utveckla snabbare så att du kan skapa ett företag du älskar att jobba i.

Det svenska företagandet består nästan helt av små och medelstora företag, varav solo- och mikroföretagen utgör 96,4 %. Småföretagen är motorn för tillväxt och nya jobb. Det är de som ökar den svenska och europeiska konkurrenskraften. Tillsammans står småföretagen för 45 % av den totala sysselsättningen. Arbetsmarknadens struktur förändras, de mindre företagen ökar i antal och de större företagen minskar antalet anställda. Fyra av fem jobb skapas i företag med under 50 anställda (organisationen Företagarna). Tillväxtverkets undersökning konstaterar att 68 % av småföretagen i Sverige vill växa och att drygt vart fjärde småföretag tror att de kommer att ha fler anställda på tre års sikt. Småföretagen kan därmed tydligt ses utgöra en av de viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt och utveckling av nya arbeten.

Kompetensen och resurserna hos medarbetare på småföretag tillvaratas inte och utvecklas inte i den grad som faktiskt är möjligt. Livslångt lärande är ett, allt som oftast, helt okänt begrepp för både ledare och medarbetare i småföretag.

Småföretag kompetensutvecklar inte sina medarbetare i särskilt hög grad när det gäller områden som entreprenörskap, teknik, digitalisering och automatisering. Företagsledare vet oftast lika lite som de anställda vilka kunskaper som saknas, därför är det svårt för dem att uttrycka tydliga kompetensutvecklingsbehov och därav kommer de heller inte själva leta efter utbildningar och dylikt. Givetvis finns det undantag, vissa arbetsgivare och anställda vet exakt vad de behöver, men vår erfarenhet av att arbeta med den här målgruppen i många år talar sitt tydliga språk: MERPARTEN VET INTE. Med andra ord har de en ”omedveten inkompetens”, ett kunskapsglapp som de själva inte känner till. Inom sin bransch och det egna yrkesområdet sker kompetensutvecklingen ofta mer naturligt och kontinuerligt, de är kanske aktiva i branschorganisationer och liknande. Här finns redan en grundkunskap och ett stort intresse, alltså både insikt och motivation. När det gäller sin egen bransch och branschspecifik kunskap är småföretagare bättre rustade och där prioriteras utbildningar inom lagstadgade områden. Men detsamma gäller inte när de kommer till de mer strategiska delarna som handlar om att utveckla företaget och att arbeta med bredare kompetensutveckling. I Bilagan, Fördjupad problemanalys, från organisationen Företagarna konstateras att många etablerade utbildningsgivare inte gör några som helst insatser för att locka mindre företag, då det i princip skulle kosta lika mycket resurser att försöka få in en kund med fyra anställda som att locka en stor koncern med flera hundra anställda. Paradoxalt nog är småföretagen den grupp som anger att de har störst behov av kompetensutveckling. Förutom att utbildning ofta är dyrt och att företagen har svårt att avsätta tid så krävs det att utbildningsinsatsen är väldigt träffsäker och ganska omgående kan omsättas i praktik och leda till att de kan utveckla sin verksamhet.

I problemanalysen från organisationen Företagarna konstateras att många etablerade utbildningsgivare inte gör några som helst insatser för att locka mindre företag, då det i princip skulle kosta lika mycket resurser att försöka få in en kund med fyra anställda som att locka en stor koncern med flera hundra anställda. Paradoxalt nog är småföretagen den grupp som anger att de har störst behov av kompetensutveckling. Förutom att utbildning ofta är dyrt och att företagen har svårt att avsätta tid så krävs det att utbildningsinsatsen är väldigt träffsäker och ganska omgående kan omsättas i praktik och leda till att de kan utveckla sin verksamhet.

Projektfinansiärer

Våra projekt finansieras av medel från Europeiska Socialfonden, Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Tillväxtverket.

Aktuella aktörer som vi samarbetar med