Hållbarhet – en självklarhet för vår existens

Alla verksamheter måste arbeta långsiktigt hållbart för att leva upp till samhällets och marknadens förväntningar, samt för bidra till vår egen och planetens överlevnad. Hos Affärskompetens Sverige är hållbarhet en viktig del av vår värdegrund och genomsyrar hela vår verksamhet.

En vanlig aspekt på hållbarhet är att all verksamhet ska vila stadigt på tre principer med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i balans. Tar man bort ett av dessa tre ben faller hela verksamheten. Detta är en grundförutsättning för att existera.

I många offentligfinansierade projekt brukar man prata om de så kallade horisontella principerna som ska genomsyra hela verksamheten. Beroende på vem som är huvudman för projektet kan de horisontella principerna benämnas lite olika. 

Förutom att Affärskompetens Sverige, som en självklar del i vår verksamhet, arbetar med de horisontella principerna tillgänglighet, icke diskriminering, jämställdhet och hållbar utveckling kopplar vi även vår värdegrund till de Globala Hållbarhetsmålen för att få en ännu mer hållbar och kraftfull riktning i vårt dagliga arbete.

Affärskompetens Sverige fokuserar lite extra på tre av de Globala Hållbarhetsmålen. 

Dessa tre mål har vi valt utifrån var vi tror vår verksamhetsidé kan göra mest nytta i samhället: 

  • MÅL 3, hälsa och välbefinnande: Företagsledare som utövar sitt ledarskap på ett långsiktigt medvetet sätt skapar trygga och hälsosamma arbetsplatser. 
  • MÅL 5, jämställdhet: Vi verkar för att alla företagare, oavsett kön, härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, ska ha samma möjlighet till utveckling. 
  • MÅL 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Genom att motivera till företagsutveckling bidrar vi till att skapa företagare som arbetar strategiskt, effektivt och hållbart.  
Det finns alltid ljus. Om bara vi är modiga nog att se det. Om bara vi är modiga nog att vara det.

/The Hill We Climb, Amanda Gorman, den yngsta poeten någonsin vid en amerikansk presidentinstallation.

Ge en människa en fisk och hon blir mätt för dagen. Lär henne fiska och hon blir mätt för livet.

/Lao Zi, Taoismens grundare, 500 e Kr.

Framtiden beror på vad du gör idag.

/Mahatma Gandhi, indisk advokat, politiker och andlig ledare.